Obchodné a zmluvné podmienky V 1,0 affiliate refferals,odmena pre webmástrov,reklamná spolupráca,odkazy,linky,banery,výmena spätných odkazov,zárobok,reklama,propagácia


stránky Akcieforexburzakomodity.cheapindex.com a jej mirrorov,zrkadiel


Zmluva o sprostredkovaní:Zmluvné strany


Poskytovateľ

Trader Robo corporation 6 ltd

mejl: admin@cheapindex.com

Je možne použiť aj on line chat pre pomoc a zákaznícku podporu v prípade

že nikto nie je on line môžete navrhnúť 2 termíny a časy sms alebo tel.


A


Meno, priezvisko alebo firma______________________________________________


Adresa sídla alebo bydliska______________________________________psč________________

tel.____________________mejl: icq____________ skype_________ iné____________________

ičo_______________________ dič___________________________________________________

  1. Pojmy

záujeca : Právnická osoba alebo Fyzická osoba - podnikateľ, Fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorý prostredníctvom internetu alebo tlače posiela návštevníkov na stránku poskytovatrľa dalej len záujemca, ktorý sa registroval na stránke poskytovateľa ako partner.


II. Predmet zmluvy


Predmetom zmluvy je , sprostredkovanie objednávok pre poskytovateľa posielaním návštevníkov

na stránky poskytovateľa pričom odmena je z hodnoty zaplatenej koncovým zákazníkom,ktorého

poslal záujemca.

III.

Dodávka

Záujemca zabezpečí pre poskytovatľa umiestnenie odkazu na stránku poskytovateľa z jeho id číslom,ktoré si skopíruje po prihláseni v jeho sekcii.

Záujemca umiestni na svoje stránky aj odkaz pre nových webmástrov sprostredkovateľov.

Záujemca môže aj inzerovať,na internete a v tlači a použiť linky na to určené.

Záujemca si môže vygenerovať aj čísla kuponov, podľa ktorých poskytovateľ tiež identifikuje, že zákazníka poslal záujemca a zákazník dostáva od poskytovateľa zľavo,čo ho motivuje čísla kuponov napísať.

Zákazník, ktorého poslal záujemca je zistený aj podľa ip adresy, a záujemca má nárok

na províziu ak si zákazník objednal do 1 roka od jeho prvej návštevy.

Kupony aj ip adresy slúžia ako 2 nezáviské spôsoby identifikácie.


Platnosť obchodných podmienok je do vydania nových obchodných podmienok, pričom

využívaním služieb servera a poskytovateľa vyjadruje záujemca súhlas i z novými obchodnými podmienkami.


IV.

Obdobie

Zmluva sa uzatvára na odobie 3 rokov od podpisu zmluvných strán alebo od registrácie záujemcu čo nahrádza podpis záujemcu,pričom pokiaľ nebola podaná výpoved ku kocu roka, tak sa zmluva predlžuje na konci každého roka o další rok automaticky a je jednostranne nevypovedateľná.

Podpisom zmluvy sa rozumie aj registrácia záujemcu do partnerského programu servera,registrácia ako partner vpravo dolu na https://forexkomodityburzaakcieprihlasenie.cheapindex.com.

kde je táto zmluva podmienkou registrácie.Skončenie zmluvy je možné tiež dohodou.

Počas trvania zmluvy sa záujemca zaväzuje neumiestnovať na server konkurenčné služby a odkazy.

Umiestneie odkazov bude na stránke záujemcu na hlavnej stránke v časti :

Príloha :

obrázok stránky z miestom pre umiestnenie odkazov,reklamy pre poskytovateľa.


V. Platobné podmienky


Poskytovateľ uhradí záujemcovi dohodnutú odmenu,podľa platného sadzobníka v čase úhrady objednávky koncovým zákazníkom.

Momentály sadzobník odmenovania je nasledovný:

1. úroveň 1-3 klienti 18 % z objednávok


2. úroveň 5-10 klientov 20 % z hodnoty objednávok


3. úroveň 15 a viac klientov 25 % z hodnoty objednávok


Pre vyplatenie a nárok na odmenu odmeny je potrebné získať aspon 2 platiacich zákazníkov za kalendárny rok.


Počítanie úrovní :

platí pre stvrtročné počty zákazníkov,od budúceho štvrtroku sa začína od 1.úrovne.

Ak získate dalšieho partnera severa obvykle webmajstra,werbmástera

a tento získa aspoň 1 platiaceho zákazníka získate posun pre Vás do lepšej odmenovacej kategorie.

za 1. vého pre úroveň 1 20 % z hodnoty objednávok(ak máte napr.2 klientov,namiesto 18% máte teraz 20 )

za 2-ho pre úroveň 2 23 % z hodnoty objednávok

za 3-ho pre úroveň 3 27 % z hodnoty objednávok

Takže Vás to posúva do vyššej odmenovacej kategorie ak sami aktívne získavate klientov.


Ak sami aktívne zákazníkov nezískavate no nájdete jednotlivca alebo firmu,ktorá sa

ako partner našeho servera registrovala cez Vás získavate 8 % z hodnoty zárobku, ktorý dosiahne Vami privedený obchodný partner.

V prípade ak splnate podmienku minimálne 2. získaných zákazníkov,

odmenu dostanete ak Váš podiel mesačne prekročí 1000 Sk, v prípade, že by neprekročil prenáša sa táto do dalšieho mesiaca.

Prípadný výklad týchto podmienok podáva poskytovateľ a je pre záujemcu záväzný.

Záujemca bude postupovať tak, aby nevznikali poskytovateľovi žiadne škody a pri reklamnej kampani nebude spamovať,v opačnom prípade môže poskytovateľ zmluvu jednostranne zrušiť bez

náhrady odmeny pre záujemcu.

Poskytovateľ urobí všetko pre dlhodobú spoluprácu a spokojnosť záujemcu pričom očakáva to isté.

Prípadné nezrovnalosti budú riešené dohodou a jednaním oboch strán.


VI.


Platby

Odmenu vyplatí poskytovateľ do 14 dní za minulý mesiac, po obdržaní faktúry od záujemcu.

Záujemca pripraví faktúru na základe štatistík v jeho admin sekcii.


VII. Údaje poskytnuté v objednávke a pri registrácii


Záujemca prehlasuje, že súhlasí so spracovaním údajov vyplnených v objednávke,ich evidovaním v databáze na dobu neurčitú a ich použitím na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s objednanávkou. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo dohodnutý rozsah.


Záujemca vyhlasuje že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nepresnosťou alebo neaktuálnosťou.Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak suhlasu ju podpisujú bez existencie tiesne, za obojstranne výhodnách podmienok.


V _______________ dátum__________________________________


V _______________ dátum__________________________________