Obchodné podmienky V 1,0 AKC

stránky Akcieforexburzakomodity.cheapindex.com a jej mirrorov,zrkadiel

Zmluva o poskytovaní informácii.

  1. Zmluvné strany

Poskytovateľ

Trader Robo Corporation 6 LTD,Nicosia,Cyprus

tel.sms 0918 290 118  mejl: admin@cheapindex.com
Je možne použiť aj on line chat pre pomoc a zákaznícku podporu  v prípade
že nikto nie je on line môžete navrhnúť 2 termíny a časy sms alebo tel.

záujeca : Právnická osoba alebo Fyzická osoba - podnikateľ, Fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorý prostredníctvom on-line rozhrania odošle kompletnú objednávku na službu dalej len záujemca


II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytovanie informácii v elektronickej podobe lekcií, o obchodovaní

elektronické lekcie , úroven začiatočník,pokročilý,expert,prípadne aj iné materiály alebo

súbory v elektronickej podobe pre informačné účely.

So záujemcom bude uzatvorená samostatná zmluva do jej podpisu je záujemca viazaný

týmito obchodnými podmienkami v prípade,že uskutoční finančnú transakciu,objednávku.

  1. Dodávka

Poskytovateľ zabezpečí pre záujemcu dodanie predmentných materiálov v elektronickej podobe

a to e-mailom prípadne inými elektronickými prostriedkami.

  1. Platnosť obchodných podmienok je do vydania nových obchodných podmienok, pričom

    využívaním služieb servera a poskytovateľa vyjadruje záujemca súhlas i z novými obchodnými podmienkami.

V. Platobné podmienky

Záujemca uhradí dohodnutú cenu, pričom cena je určená dohodou, pokiaľ zadá pre účely úhrady

záujemca konkretnú cenu a uskutoční úhradu súhlasí s tým, že ide o kúpnu cenu na ktorej sa zmluvne strany predtým dohodli.

  1. Platby

Uhradené platby sú nevratné. tj. storno poplatok objednávky tvorí zmluvnú pokutu vo výške

plnej hodnoty objednávky.Platba je nevratná v prípade,že by skončila účinnost tejto zmluvy z akýchkoľvek dovodov.

VII. Údaje poskytnuté v objednávke a pri registrácii

Záujemca prehlasuje, že súhlasí so spracovaním údajov vyplnených v objednávke,ich evidovaním v databáze na dobu neurčitú a ich použitím na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s objednanávkou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo dohodnutý rozsah.

Dohodnutým rozsahom sú zmluvné podmienky uvedené pri registrácii uživateľa,pričom poskytovateľ môže záujemcu kontaktovať tel. alebo mejlom pre zistenie jeho záujmu, prípadne

pre dohodnutie termínu bezplatnej demo ukážky.

Záujemca vyhlasuje že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nepresnosťou alebo neaktuálnosťou.